General

Què cal saber a l’hora de triar un agent immobiliari?


En un mercat tan ampli (i complex) com és l’immobiliari, és de cabdal importància saber què és el que s’ha de tenir en compte a l’hora de contractar els serveis d’un agent immobiliari.

Si bé és cert que durant els últims anys la poca regulació de l’activitat de mediació immobiliària ha provocat el deteriorament de la imatge del sector, també ho és que recentment a Catalunya s’han establert normatives que pretenen afavorir la transparència en el sector de l’habitatge i garantir la protecció dels consumidors

En virtut d’aquesta nova normativa, des del 9 de setembre de 2010 entra en vigor el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, al qual estan obligats a inscriure’s tots els agents immobiliaris que operen a Catalunya.

Què podem exigir als agents immobiliaris?

> Que disposin d’una assegurança de caució amb un límit mínim de la garantia de 60.000 euros per agent, establiment obert al públic a Catalunya i any de cobertura. També estan obligats a informar a qui ho sol·liciti de les dades identificadores de l’assegurança de caució (com a mínim, facilitaran el nom de l’entitat asseguradora o financera i el número de referència de la garantia).

> Que disposin d’una assegurança de responsabilitat civil amb un límit mínim de 600.000 euros per agent, establiment obert al públic a Catalunya i any de cobertura.

> Que actuïn amb independència, imparcialitat, prevalença de l’ interès del client, amb prudència i amb subjecció a la legalitat vigent.

> Que informin sobre la normativa i els principis deontològics.

> Que subscriguin sempre nota d’encàrrec.

> Que compleixin el principi de veracitat en la publicitat i l’oferta

> Que tingui la capacitació professional requerida.

> Que coneguin la normativa i actualitzin els seus coneixements.

> Que actuïn amb transparència en el càlcul dels honoraris.

Quines són les característiques del Registre d’homologació d’agents immobiliaris?

> Depèn de la Secretaria d’Habitatge i està gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les diferents Oficines de Gestió Empresarial (OGE).

> És públic.

> Té caràcter administratiu.

> És obligatori d’acord amb l’apartat 4 de l’article 55 de la Llei 18/2007.

Quins requisits han de complir els agents immobiliaris per a poder accedir al Registre?

> Disposar d’establiment obert al públic, llevat que es prestin els serveis via electrònica o telemàtica.

> Acreditar la capacitació professional per a l’exercici de l’activitat, amb l’aportació d’una titulació universitària relacionada o certificats d’assistència i aprofitament a cursos de formació en matèria immobiliària.

> Declaració responsable amb la qual s’assumeix el compromís de bones pràctiques en la prestació dels serveis immobiliaris.

> Disposar d’una assegurança de caució o garantia amb una entitat asseguradora o financera degudament autoritzada per respondre de les quantitats que es rebin en l’exercici de l’activitat, fins que aquestes quantitats siguin posades a disposició de les persones destinatàries.

> Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys i perjudicis que puguin causar durant l’exercici de la seva activitat.

RECORDEU

Els col·legiats del Col·legi d’ Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona tenen:
– Pòlissa de responsabilitat civil
– Garantia
– Inscripció automàtica al registre administratiu d’agents immobiliaris

Com sabem si un agent immobiliari està inscrit al Registre obligatori?

> La inscripció atorga el distintiu d’agent immobiliari homologat per la Generalitat de Catalunya, juntament amb un número que apareix en la placa identificativa, i acredita que la persona que figura en el Registre reuneix els requisits i condicions adequats que el o la faculten per a l’exercici de l’activitat.


RECORDEU

Sense distintiu, no es poden prestar serveis d’agent immobiliari a Catalunya.

Busqueu el distintiu d’agent immobiliari homologat per la Generalitat de Catalunya.

Font: Col·legi d’agents de la propietat immobiliària de Barcelona

Joan Ollé Bertrán,
President del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona

Deja un comentario