General

S’endureixen els requisits per exercir l’activitat immobiliària a Catalunya.

Les noves exigències normatives facilitaran més transparència i un major control del mercat immobiliari.

No més agències immobiliàries sense control. El proper 9 de març entra en vigor a Catalunya el decret pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre obligatori d’Agents Immobiliaris de Catalunya. El nou Registre, el primer d’aquestes característiques a l’Estat espanyol, neix amb la finalitat de donar una garantia als consumidors en la prestació dels serveis propis de l’activitat dels agents immobiliaris i, en conseqüència, d’aportar major transparència en el seu exercici.

Els requisits que preveu el nou decret es van debatre el passat 16 de febrer en una jornada informativa organitzada pel Col·legi d’API de Barcelona al CaixaForum. La jornada, conduïda pel president del Col·legi, Joan Ollé, va comptar amb la intervenció de la Secretària d’Habitatge, Carme Trilla; el Cap d’Àrea d’Atenció Ciutadana d’Adigsa, Xavier Roig; i la Cap de l’Assessoria Jurídica del Col·legi, Montserrat Junyent.

Dos anys intensos

Davant la necessitat evident de regular el sector i, especialment, l’exercici de l’activitat immobiliària, la Generalitat de Catalunya va començar a treballar, fa dos anys i dins el marc de la Llei del dret a l’Habitatge, en la creació d’una nova normativa que incloïa l’establiment d’un registre de caràcter obligatori. Carme Trilla va destacar durant la jornada que el procés per arribar fins a l’aprovació d’aquesta normativa ha estat llarg i costós. L’objectiu era oferir una garantia al consumidor quant als serveis de mediació immobiliària, però respectant alhora la lliure capacitat d’exercir professionalment aquesta activitat.

Segons la Secretària d’Habitatge, el Registre i els nous requisits per exercir l’activitat immobiliària s’han definit després de «dos anys de discussió intensa» en la qual ha participat el sector. «Això dóna una tranquil·litat enorme, perquè garanteix que el sector s’esforçarà a posar-ho en marxa i fer-ho entendre a la ciutadania», va comentar.

Per la seva banda, Joan Ollé va manifestar la seva satisfacció quant a la creació del Registre. «Sempre hem volgut que la nostra activitat sigui reconeguda per la resta de la població, i l’única manera d’aconseguir-ho és l’autoexigència», va assegurar durant la jornada. «Estem convençuts que el Registre anirà tant en benefici dels consumidors com en benefici nostre».

Xavier Roig va coincidir en aquesta apreciació: «El Registre no només oferirà garantia als usuaris, sinó que també beneficiarà l’agent immobiliari i augmentarà el reconeixement dels Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària a Catalunya».

Obligatorietat d’inscripció

En paraules de Montserrat Junyent, la finalitat del nou decret no és regular la professió de l’agent immobiliari sinó l’exercici de la seva activitat. En aquest sentit, els professionals i les empreses que es dediquin a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries en relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets corresponents hauran d’inscriure’s obligatòriament en el Registre, acreditant que reuneixen els requisits i les condicions adequades per exercir l’activitat, i hauran d’exhibir en lloc visible una placa amb el distintiu d’inscripció.

Els requisits d’inscripció més destacables són: tenir un establiment obert al públic; estar en possessió d’una titulació universitària en la que s’hagin cursat diferents matèries relacionades amb el dret immobiliari i amb valoracions, o bé haver realitzat cursos sobre matèria immobiliària en centres d’estudi que reuneixin les condicions per impartir-ne els cursos; acreditar la possessió de la garantia (per respondre de les quantitats rebudes en l’exercici de l’activitat) i de l’assegurança de responsabilitat civil.

Un cop el decret es publiqui i entri en vigor, la inscripció es podrà tramitar de manera individual o col·lectivament per mitjà dels col·legis professionals, com el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, o associacions constituïdes d’acord també amb la legislació autonòmica relativa a les professions titulades i els col·legis professionals. El termini per tramitar l’alta per a aquells que actualment estan actuant és de sis mesos d’ençà de l’entrada en vigor i per a aquells que no estiguin exercint amb quatre anys d’antiguitat caldrà aportar també la titulació universitària o els certificats dels coneixements en matèria immobiliària.

Aquestes noves exigències, sens dubte, han de servir per depurar el mercat immobiliari i la identificació dels seus operadors ha de permetre que, en igualtat de condicions per exercir, la lliure competència sigui finalment la que faci guanyar prestigi i confiança al sector, rebutgi als no professionals i situï cadascú on li correspon.

Artícle publicat a www.apibcn.cat
Per veure l´Artícle podeu fer click aquí.

Joan Ollé Bertrán,
President del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona